Patient Privacy

ทีมฮุกกะได้รับคำขอจากพี่ๆหลายๆโรงพยาบาลเรื่องการนำชื่อผู้ป่วยขึ้นบนหน้าจอทีวีเรียกคิว ซึ่งที่ผ่านมาจากประสบการณ์เวลา HA มาตรวจ อาจารย์จะให้ระวังเรื่องของ Patient Privacy ให้มาก สังเกตว่า เอกชนจะม่เอาชื่อขึ้นเด็ดขาด

ทางทีมเห็นพ้องต้องกันว่า นพ.นวนรรน จะช่วยไขข้อสงสัยข้อนี้ได้แน่นอน จึงได้ถือวิสาสะส่งข้อความไปใน inbox อาจารย์เพื่อสอบถาม อาจารย์ให้ความกรุณากับพวกเรามากๆ และต้องยอมรับว่าคำตอบของอาจารย์ช่วยเปิดกระบาลทีมได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 🙂

ขอบพระคุณ หมอไอที อย่างสูงมากๆจริงๆครับที่เมตตาให้ความรู้กับทีมเรา
และอนุญาตให้นำข้อมูลมา Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *